FANDOM


Board:พูดคุยเรื่องทั่วไปThai Voice Actor Wikiกรกรัณย์ ชงสกุล
กรณิการ์ ประภัสภักดีกรรณ วงแก้วเจริญกรรณิการ์ อยู่ยงสินธ์
กรวิชญ์ จันทร์เปล่งศรีกริน อักษรดีกฤติญา สาริกา
กฤษณะ ศฤงคารนนท์การพากย์การพากย์เสียง
การพากย์เสียงทับกำธร สุวรรณปิยะศิริกิตติธร พันธ์โคกกรวด
ขนิษฐา ปราณีตพลกรังขวัญกมล บุญจับคมสรร รัตนากรบดี
คมสันชัย สุขพิพัฒน์มงคลจรัสกร ทิพย์ศรีจักรกฤษณ์ หาญวิชัย
จักรกฤษณ์ อุปัติสิงห์จักรรัฐ โชติดำรงค์จักรรัตน์ ศรีรักษ์
จักรวาล นาคนายมจักริน ทองประสาทจันทร์จิรา นิ่มพิทักษ์พงศ์
จารุภา ลิ้มธีระยศจิตติ รุ่งโนรีจิตราวดี ณ ตระกูล
จินดานุช โชคดีภูษิตจิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทรจุฑามาศ ชวนเจริญ
ฉันทนา ธาราจันทร์ชนม์ฤทธิ์ เกียรติเรืองไกรชนิดาภา มัฐผา
ชัญญชิฏา เจียประเสริฐชานน จำเนียรแพทย์ชาลิดา ทองอ่อน
ชิดชนก แย้มมาชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูรชิษณุ บุญยรัตพันธุ์
ชุติมา รอดอยู่สุขชูชาติ อินทรฐานพัฒน์ ทรัพย์สมสกุล
ณฐพงษ์ เธียรสวัสดิ์กิจณภัทร บริสุทธิ์ณภัทรา พงษ์แก้ว
ณรงค์ นามะสนธิณัชพล สุขเจริญณัฐฐา หิรัญสถิตย์
ณัฐนันท์ ธรรมนุวัติณัฐนันท์ ศิริเจริญณัฐพร บุญเฌอ
ดวงดาว จารุจินดาทวีศักดิ์ บุญยฤทธิ์ทิพย์ชนก พรหมจูฑะ
ทีมพากย์ CVDทีมพากย์บูรพาทีมพากย์พญาไฟ
ทีมพากย์พันธมิตรทีมพากย์หรรษาทีมพากย์อินทรี
ทีมพากย์เสียงเอกทีมพากย์เสียงไทยธงชัย ชาญชำนิ
ธนกฤต เจนคลองธรรมธนศักดิ์ อุ่นอ่อนธนากร ณ บางช้าง
ธนาภรณ์ จตุยศพรธวัช รัตตะชัยธัญสินี ทองประสาท
ธันธร กีรกะจินดาธันวา ภักดีอำนาจธานี พูนสุวรรณ
นงลักษณ์ ฤทธิ์เรืองนนท์ ศรีโพธิ์นพวรรณ เหมะบุตร
นภัสวรรณ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยานลินี ชีวะสาครนักพากย์
นันทกา บุญบำรุงนันทนา บุญ-หลงนันทนาพร ประสมศรี
นัยนา ทิพย์ศรีนาราริน รัตนปราณีนิรมล กิจภิญโญชัย
นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์นิรุต ณ บางช้างบัญชา เหมะบุตร
บุญชนะ โชควิชาโกศลบุญราศรี ฉายะวรรณปพิชญา แสวงผล
ประถมาภรณ์ รัตนภักดีประภัฒน์ สินธพวรกุลประวัติการพากย์ในประเทศไทย
ปริภัณฑ์ วัชรานนท์ปัณฑิตา เล็กเจริญปัทมวลัย รักชาติ
ปานเทพ รัตนติสร้อยปิยะ ชำนาญกิจปิยะ ประวังสุข
พงศ์พันธุ์ เจียมชวลิตพงษ์เทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยาพจมาน หงษ์ทอง
พนาวรรณ ศรีวะโลสกุลพรรณวดี เรืองไรเลขาพรเทพ มาสถิตย์
พัฒน์เตชินท์ ศศิพัฒนธาดาพิชยา บุญสมพิชาภพ ภัทรกูลนิยม
พิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศพิมพิดา พิทักษ์สงครามพิสิต กลิ่นสุวรรณ
พีรศักดิ์ เกษรภัคภูมิ ลิ้มมานะสภาพรภัทรวุฒิ สมุทรนาวี
ภัทร์ศรัณย์ เรือนนาคภาณุ บุญยรัตพันธุ์ภิญโญ รุ่งสมัย
ภิญโญ สุวินทรากรมนชยา บุญมาเลิศมนตรี เจนอักษร
มนูญ เรืองเชื้อเหมือนมานพ ศรีจูเป้ามาโนช ยิ้มแย้ม
ยงยุทธ เกิดบุญส่งยุติธร เอี่ยมอร่ามรจนา สำราญรมย์
รบ เพชรประสิทธิ์รอง เค้ามูลคดีรังสรรค์ ศรีศรากร
รัตติยากร ริมสินธุรัตนชัย เหลืองวงศ์งามรัตนา เลิกบางพลัด
รายชื่อนักพากย์ของช่อง 3รายชื่อนักพากย์ของช่อง 7รายชื่อนักพากย์ของช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี
รายชื่อนักพากย์ของทรูวิชั่นส์รายชื่อนักพากย์ของโรสรายชื่อนักพากย์ของไทยพีบีเอส
รายชื่อนักพากย์สตูดิโอเค (ทีมพากย์ DEX และ TIGA)รายชื่ออักษรย่อในวิกินักพากย์ไทยรุจิระ ขจีเจริญ
ลักขณา นาคศิริลักษณา วงษ์วิจิตสุขลัดดา สุขธาราจาร
วชิรา เพิ่มสุริยาวรรษพร วัฒนากุลวรรษิดา สุวรรณหงษ์
วรวดี เทพาสิตวรวุฒิ วรเนตรวัฒน์นันท์ เกิดไพบูลย์
วันชัย เผ่าวิบูลย์วานิช อริยะเกียรติสกุลวิชญาดา วรพงศ์พิสุทธิ์
วิชา เจียรนัยวิทยา ผาสุขวิภาดา จตุยศพร
วิรัตน์ สิงหเดชากุลวิรุฬห์วิชญ์ ถิรสุวรรณวิลาสินี อารีย์รักษ์วานิช
วิสุทธิ์ ดินจินวีระพัฒน์ ปัญญศิริพรวีระศักดิ์ แก้วอุ่น
ศรีอาภา เรือนนาคศักดิ์สิทธิ์ ทิพย์สิงห์ศักราช อ่ำส้ม
ศันสนีย์ ติณห์กีรดีศศันสนีย์ วัฒนานุกูลศิริชัย เจริญกิจธนกุล
ศิริพร วงศ์สวัสดิ์ศิวพร เผือกผิวเอี่ยมศุภกิติ์ เสกสุวรรณ
ศุภสรณ์ มุมแดงสกล รัตนพรหมมาสปัลศิลป์ ศิริชัย
สมพร อ่วมใจบุญสมิตา ไทยจำนงสมเพชร ศรชาติ
สรพงศ์ ชาตรีสรยุทธ โสตถิลักษณ์สรรเสริญ โภคสมบัติ
สรวิศ ตงเท่งสังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยาสัจจะ กาญจน์นิรันดร์
สัญชัย ปลั่งกมลสันติสุข พรหมศิริสามารถ พรหมวรางกูร
สามารถ เมฆะวิภาตสิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์สุกานดา บุณยธรรมิก
สุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์สุธาทิพย์ สุนทรวรเชษฐ์สุธีรา วีรกุล
สุภาพ ไชยวิสุทธิกุลสุมาลี สุธีรธรรมสุรพร ใจรัก
สุริยา บุญเจริญสุลักษณา เทพหัสดิน ณ อยุธยาสุวรรณ อ่วมมีเพียร
สุวิวัฒน์ วัฒนาพิริยะอมรสุเมธ องอาจหฤษฏ์ ภูมิดิษฐ์
อภิชาติ สมุทคีรีอภิชิต ลิขิตลิ้มปรีชาอภิญญา พรมานะสุขุม
อภินันท์ ธีระนันทกุลอรชมัย ธีรลักษณ์อรนุช ลาดพันนา
อรรคพล วิมลพัชรอรวรรณ แดงบุญเรืองอริชัย คำกองแก้ว
อริษา เกษมศุภการอรุณี นันทิวาสอรุษ โรจนานันท์
อลิสา นานาอังคณา พานประทีปอัมพร เบญจกุล
อัศวิน กมโลบลอิทธิพล มามีเกตุอิศรา กิจนิตย์ชีว์
อุดม สุนทรจามรเกรียงศักดิ์ เหรียญทองเบญจวรรณ วนิชจิวพันธ์
เบญญาภา เพิ่มสุริยาเพ็ญนภัส เพิ่มสุริยาเมทินี แก้วรัตนากร
เรวดี เมียนเกิดเรวัติ ศิริสรรพเสริฐศิริ เสริฐศรี
เสาวลักษณ์ แซ่จิวเหนือดวง ศรีสังข์เอกชัย พงศ์สมัย
เอ็มม่า โกลด์สมิธแวววิไล ถาวรนันท์โกมล รักดี
โฆษิต กฤษตินันท์โศภิตา รังสิโยทัยโสภิชา อุ่นสมัย
โอม เปล่งขำไกวัล วัฒนไกร
รับข้อมูลจาก "http://th.thaivoiceactor.wikia.com/wiki/Local_Sitemap"