FANDOM


Board:พูดคุยเรื่องทั่วไปThai Voice Actor Wikiกรณิการ์ ประภัสภักดี
กรรณ วงแก้วเจริญกรรณิการ์ อยู่ยงสินธ์กรวิชญ์ จันทร์เปล่งศรี
กริน อักษรดีกฤติญา สาริกากฤษณะ ศฤงคารนนท์
การพากย์การพากย์เสียงการพากย์เสียงทับ
กำธร สุวรรณปิยะศิริขนิษฐา ปราณีตพลกรังขวัญกมล บุญจับ
คมสรร รัตนากรบดีคมสันชัย สุขพิพัฒน์มงคลจรัสกร ทิพย์ศรี
จักรกฤษณ์ หาญวิชัยจักรกฤษณ์ อุปัติสิงห์จักรรัฐ โชติดำรงค์
จักรรัตน์ ศรีรักษ์จักรวาล นาคนายมจักริน ทองประสาท
จันทร์จิรา นิ่มพิทักษ์พงศ์จารุภา ลิ้มธีระยศจิตติ รุ่งโนรี
จิตราวดี ณ ตระกูลจินดานุช โชคดีภูษิตจิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร
จุฑามาศ ชวนเจริญฉันทนา ธาราจันทร์ชนม์ฤทธิ์ เกียรติเรืองไกร
ชนิดาภา มัฐผาชัญญชิฏา เจียประเสริฐชานนท์ จำเนียรแพทย์
ชาลิดา ทองอ่อนชิดชนก แย้มมาชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร
ชุติมา รอดอยู่สุขชูชาติ อินทรฐานพัฒน์ ทรัพย์สมสกุล
ณฐพงษ์ เธียรสวัสดิ์กิจณภัทร บริสุทธิ์ณภัทรา พงษ์แก้ว
ณรงค์ นามะสนธิณัชพล สุขเจริญณัฐฐา หิรัญสถิตย์
ณัฐนันท์ ธรรมนุวัติณัฐนันท์ ศิริเจริญณัฐพร บุญเฌอ
ดวงดาว จารุจินดาทวีศักดิ์ บุญยฤทธิ์ทิพย์ชนก พรหมจูฑะ
ทีมพากย์บูรพาทีมพากย์พญาไฟทีมพากย์พันธมิตร
ทีมพากย์หรรษาทีมพากย์อินทรีทีมพากย์เสียงเอก
ทีมพากย์เสียงไทยธงชัย ชาญชำนิธนกฤต เจนคลองธรรม
ธนศักดิ์ อุ่นอ่อนธนากร ณ บางช้างธนาภรณ์ จตุยศพร
ธวัช รัตตะชัยธัญสินี ทองประสาทธันธร กีรกะจินดา
ธันวา ภักดีอำนาจธานี พูนสุวรรณนงลักษณ์ ฤทธิ์เรือง
นนท์ ศรีโพธิ์นพวรรณ เหมะบุตรนภัสวรรณ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
นลินี ชีวะสาครนักพากย์นันทกา บุญบำรุง
นันทนา บุญ-หลงนันทนาพร ประสมศรีนัยนา ทิพย์ศรี
นาราริน รัตนปราณีนิรมล กิจภิญโญชัยนิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์
นิรุต ณ บางช้างบัญชา เหมะบุตรบุญชนะ โชควิชาโกศล
บุญราศรี ฉายะวรรณปพิชญา แสวงผลประถมาภรณ์ รัตนภักดี
ประภัฒน์ สินธพวรกุลประวัติการพากย์ในประเทศไทยปริภัณฑ์ วัชรานนท์
ปัณฑิตา เล็กเจริญปัทมวลัย รักชาติปานเทพ รัตนติสร้อย
ปิยะ ชำนาญกิจปิยะ ประวังสุขพงศ์พันธุ์ เจียมชวลิต
พงษ์เทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยาพจมาน หงษ์ทองพนาวรรณ ศรีวะโลสกุล
พรรณวดี เรืองไรเลขาพรเทพ มาสถิตย์พัฒน์เตชินท์ ศศิพัฒนธาดา
พิชยา บุญสมพิชาภพ ภัทรกูลนิยมพิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศ
พิมพิดา พิทักษ์สงครามพิสิต กลิ่นสุวรรณพีรศักดิ์ เกษร
ภัคภูมิ ลิ้มมานะสภาพรภัทรวุฒิ สมุทรนาวีภัทร์ศรัณย์ เรือนนาค
ภาณุ บุญยรัตพันธุ์ภิญโญ รุ่งสมัยภิญโญ สุวินทรากร
มนชยา พงษ์เรวีมนตรี เจนอักษรมนูญ เรืองเชื้อเหมือน
มานพ ศรีจูเป้ามาโนช ยิ้มแย้มยงยุทธ เกิดบุญส่ง
ยุติธร เอี่ยมอร่ามรจนา สำราญรมย์รบ เพชรประสิทธิ์
รอง เค้ามูลคดีรังสรรค์ ศรีศรากรรัตติยากร ริมสินธุ
รัตนชัย เหลืองวงศ์งามรัตนา เลิกบางพลัดรายชื่อนักพากย์ของช่อง 3
รายชื่อนักพากย์ของช่อง 7รายชื่อนักพากย์ของช่อง 9 เอ็มคอตเอชดีรายชื่อนักพากย์ของทรูวิชั่นส์
รายชื่อนักพากย์ของโรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์รายชื่อนักพากย์ของไทยพีบีเอสรายชื่อนักพากย์สตูดิโอเค (ทีมพากย์ DEX และ TIGA)
รายชื่ออักษรย่อในวิกินักพากย์ไทยรุจิระ ขจีเจริญลักขณา นาคศิริ
ลักษณา วงษ์วิจิตสุขลัดดา สุขธาราจารวชิรา เพิ่มสุริยา
วรรษพร วัฒนากุลวรรษิดา สุวรรณหงษ์วรวดี เทพาสิต
วรวุฒิ วรเนตรวัฒน์นันท์ เกิดไพบูลย์วันชัย เผ่าวิบูลย์
วานิช อริยะเกียรติสกุลวิชญาดา วรพงศ์พิสุทธิ์วิชา เจียรนัย
วิทยา ผาสุขวิภาดา จตุยศพรวิรัตน์ สิงหเดชากุล
วิรุฬห์วิชญ์ ถิรสุวรรณวิลาสินี อารีย์รักษ์วานิชวิสุทธิ์ ดินจิน
วีระพัฒน์ ปัญญศิริพรวีระศักดิ์ แก้วอุ่นศรีอาภา เรือนนาค
ศักดิ์สิทธิ์ ทิพย์สิงห์ศักราช อ่ำส้มศันสนีย์ ติณห์กีรดีศ
ศันสนีย์ วัฒนานุกูลศิริชัย เจริญกิจธนกุลศิริพร วงศ์สวัสดิ์
ศิวพร เผือกผิวเอี่ยมศุภกิติ์ เสกสุวรรณศุภสรณ์ มุมแดง
สกล รัตนพรหมมาสปัลศิลป์ ศิริชัยสมพร อ่วมใจบุญ
สมิตา ไทยจำนงสมเพชร ศรชาติสรพงศ์ ชาตรี
สรยุทธ โสตถิลักษณ์สรรเสริญ โภคสมบัติสรวิศ ตงเท่ง
สังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยาสัจจะ กาญจน์นิรันดร์สัญชัย ปลั่งกมล
สันติสุข พรหมศิริสามารถ พรหมวรางกูลสามารถ เมฆะวิภาต
สิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์สุกานดา บุณยธรรมิกสุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์
สุธาทิพย์ สุนทรวรเชษฐ์สุธีรา วีรกุลสุภาพ ไชยวิสุทธิกุล
สุมาลี สุธีรธรรมสุรพร ใจรักสุริยา บุญเจริญ
สุลักษณา เทพหัสดิน ณ อยุธยาสุวรรณ อ่วมมีเพียรสุวิวัฒน์ วัฒนาพิริยะอมร
สุเมธ องอาจหฤษฏ์ ภูมิดิษฐ์อภิชาติ สมุทคีรี
อภิชิต ลิขิตลิ้มปรีชาอภิญญา พรมานะสุขุมอภินันท์ ธีระนันทกุล
อรชมัย ธีรลักษณ์อรนุช ลาดพันนาอรรคพล วิมลพัชร
อรวรรณ แดงบุญเรืองอริชัย คำกองแก้วอริษา เกษมศุภการ
อรุณี นันทิวาสอรุษ โรจนานันท์อลิสา นานา
อังคณา พานประทีปอัศวิน กมโลบลอิทธิพล มามีเกตุ
อิศรา กิจนิตย์ชีว์อุดม สุนทรจามรเกรียงศักดิ์ เหรียญทอง
เบญจพร ชงสกุลเบญจวรรณ วนิชจิวพันธ์เบญญาภา เพิ่มสุริยา
เพ็ญนภัส เพิ่มสุริยาเมทินี แก้วรัตนากรเรวดี เมียนเกิด
เรวัติ ศิริสรรพเสริฐศิริ เสริฐศรีเสาวลักษณ์ แซ่จิว
เหนือดวง ศรีสังข์เอกชัย พงศ์สมัยเอ็มม่า โกลด์สมิธ
แวววิไล ถาวรนันท์โกมล รักดีโฆษิต กฤษตินันท์
โศภิตา รังสิโยทัยโสภิชา อุ่นสมัยโอม เปล่งขำ
ไกวัล วัฒนไกร
รับข้อมูลจาก "http://th.thaivoiceactor.wikia.com/wiki/Local_Sitemap"