FANDOM


Board:พูดคุยเรื่องทั่วไปThai Voice Actor Wikiกรกรัณย์ ชงสกุล
กรณิการ์ ประภัสภักดีกรรณ วงแก้วเจริญกรรณิการ์ อยู่ยงสินธ์
กรวิชญ์ จันทร์เปล่งศรีกริน อักษรดีกฤติญา สาริกา
กฤษณะ ศฤงคารนนท์การพากย์การพากย์เสียง
การพากย์เสียงทับกำธร สุวรรณปิยะศิริกิตติธร พันธ์โคกกรวด
ขนิษฐา ปราณีตพลกรังขวัญกมล บุญจับคมสรร รัตนากรบดี
คมสันชัย สุขพิพัฒน์มงคลจรัสกร ทิพย์ศรีจักรกฤษณ์ หาญวิชัย
จักรกฤษณ์ อุปัติสิงห์จักรรัฐ โชติดำรงค์จักรรัตน์ ศรีรักษ์
จักรวาล นาคนายมจักริน ทองประสาทจันทร์จิรา นิ่มพิทักษ์พงศ์
จารุภา ลิ้มธีระยศจิตติ รุ่งโนรีจิตราวดี ณ ตระกูล
จินดานุช โชคดีภูษิตจิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทรจุฑามาศ ชวนเจริญ
ฉันทนา ธาราจันทร์ฉันทนา ธาราจันทร์/รูปภาพและไฟล์เสียงชนม์ฤทธิ์ เกียรติเรืองไกร
ชนิดาภา มัฐผาชัญญชิฏา เจียประเสริฐชานน จำเนียรแพทย์
ชาลิดา ทองอ่อนชิดชนก แย้มมาชินพรรธน์ กิตติชัยวรางค์กูร
ชิษณุ บุญยรัตพันธุ์ชุติมา รอดอยู่สุขชูชาติ อินทร
ฐานพัฒน์ ทรัพย์สมสกุลณฐพงษ์ เธียรสวัสดิ์กิจณภัทร บริสุทธิ์
ณภัทรา พงษ์แก้วณรงค์ นามะสนธิณัชพล สุขเจริญ
ณัฐฐา หิรัญสถิตย์ณัฐนันท์ ธรรมนุวัติณัฐนันท์ ศิริเจริญ
ณัฐพร บุญเฌอดวงดาว จารุจินดาทวีศักดิ์ บุญยฤทธิ์
ทิพย์ชนก พรหมจูฑะทีมพากย์ CVDทีมพากย์บูรพา
ทีมพากย์พญาไฟทีมพากย์พันธมิตรทีมพากย์หรรษา
ทีมพากย์อินทรีทีมพากย์เสียงเอกทีมพากย์เสียงไทย
ธงชัย ชาญชำนิธนกฤต เจนคลองธรรมธนกฤต เจนคลองธรรม/รูปภาพและไฟล์เสียง
ธนศักดิ์ อุ่นอ่อนธนากร ณ บางช้างธนาภรณ์ จตุยศพร
ธวัช รัตตะชัยธัญสินี ทองประสาทธันธร กีรกะจินดา
ธันวา ภักดีอำนาจธานี พูนสุวรรณนงลักษณ์ ฤทธิ์เรือง
นนท์ ศรีโพธิ์นนท์ ศรีโพธิ์/รูปภาพและไฟล์เสียงนพวรรณ เหมะบุตร
นภัสวรรณ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยานภัสวรรณ์ วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา/รูปภาพและไฟล์เสียงนลินี ชีวะสาคร
นักพากย์นันทกา บุญบำรุงนันทนา บุญ-หลง
นันทนาพร ประสมศรีนัยนา ทิพย์ศรีนาราริน รัตนปราณี
นิรมล กิจภิญโญชัยนิรมล กิจภิญโญชัย/รูปภาพและไฟล์เสียงนิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์
นิรุต ณ บางช้างบัญชา เหมะบุตรบุญชนะ โชควิชาโกศล
บุญราศรี ฉายะวรรณปฏิมา เทพสงเคราะห์ปพิชญา แสวงผล
ประถมาภรณ์ รัตนภักดีประภัฒน์ สินธพวรกุลประวัติการพากย์ในประเทศไทย
ปริภัณฑ์ วัชรานนท์ปัณฑิตา เล็กเจริญปัทมวลัย รักชาติ
ปานเทพ รัตนติสร้อยปิยะ ชำนาญกิจปิยะ ประวังสุข
พงศกร พรหมคุณพงศ์พันธุ์ เจียมชวลิตพงษ์เทพ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พจมาน หงษ์ทองพนาวรรณ ศรีวะโลสกุลพรรณวดี เรืองไรเลขา
พรเทพ มาสถิตย์พัฒน์เตชินท์ ศศิพัฒนธาดาพิชยา บุญสม
พิชาภพ ภัทรกูลนิยมพิพัฒน์ บุญสิทธิเลิศพิมพิดา พิทักษ์สงคราม
พิสิต กลิ่นสุวรรณพีรศักดิ์ เกษรภัคภูมิ ลิ้มมานะสภาพร
ภัทรวุฒิ สมุทรนาวีภัทรวุฒิ สมุทรนาวี/รูปภาพและไฟล์เสียงภัทร์ศรัณย์ เรือนนาค
ภาณุ บุญยรัตพันธุ์ภิญโญ รุ่งสมัยภิญโญ สุวินทรากร
มนชยา บุญมาเลิศมนตรี เจนอักษรมนูญ เรืองเชื้อเหมือน
มานพ ศรีจูเป้ามาโนช ยิ้มแย้มยงยุทธ เกิดบุญส่ง
ยุติธร เอี่ยมอร่ามรจนา สำราญรมย์รบ เพชรประสิทธิ์
รอง เค้ามูลคดีรังสรรค์ ศรีศรากรรัตติยากร ริมสินธุ
รัตนชัย เหลืองวงศ์งามรัตนา เลิกบางพลัดรายชื่อนักพากย์ของช่อง 3
รายชื่อนักพากย์ของช่อง 7รายชื่อนักพากย์ของช่อง 9 เอ็มคอตเอชดีรายชื่อนักพากย์ของทรูวิชั่นส์
รายชื่อนักพากย์ของโรสรายชื่อนักพากย์ของไทยพีบีเอสรายชื่อนักพากย์สตูดิโอเค (ทีมพากย์ DEX และ TIGA)
รายชื่ออักษรย่อในวิกินักพากย์ไทยรุจิระ ขจีเจริญลักขณา นาคศิริ
ลักษณา วงษ์วิจิตสุขลัดดา สุขธาราจารวชิรา เพิ่มสุริยา
วรรษพร วัฒนากุลวรรษิดา สุวรรณหงษ์วรวดี เทพาสิต
วรวุฒิ วรเนตรวัฒน์นันท์ เกิดไพบูลย์วันชัย เผ่าวิบูลย์
วานิช อริยะเกียรติสกุลวิชญาดา วรพงศ์พิสุทธิ์วิชา เจียรนัย
วิทยา ผาสุขวิภาดา จตุยศพรวิภาดา จตุยศพร/รูปภาพและไฟล์เสียง
วิรัตน์ สิงหเดชากุลวิรุฬห์วิชญ์ ถิรสุวรรณวิลาสินี อารีย์รักษ์วานิช
วิลาสินี อารีย์รักษ์วานิช/รูปภาพและไฟล์เสียงวิสุทธิ์ ดินจินวีระพัฒน์ ปัญญศิริพร
วีระศักดิ์ แก้วอุ่นศรีอาภา เรือนนาคศรีอาภา เรือนนาค/รูปภาพและไฟล์เสียง
ศักดิ์สิทธิ์ ทิพย์สิงห์ศักราช อ่ำส้มศันสนีย์ ติณห์กีรดีศ
ศันสนีย์ วัฒนานุกูลศิริชัย เจริญกิจธนกุลศิริพร วงศ์สวัสดิ์
ศิวพร เผือกผิวเอี่ยมศิวพันธ์ บุณยรัตพันธุ์ศุภกิติ์ เสกสุวรรณ
ศุภสรณ์ มุมแดงสกล รัตนพรหมมาสปัลศิลป์ ศิริชัย
สมพร อ่วมใจบุญสมิตา ไทยจำนงสมเพชร ศรชาติ
สรพงศ์ ชาตรีสรยุทธ โสตถิลักษณ์สรรเสริญ โภคสมบัติ
สรวิศ ตงเท่งสังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยาสังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา/รูปภาพและไฟล์เสียง
สัจจะ กาญจน์นิรันดร์สัญชัย ปลั่งกมลสันติสุข พรหมศิริ
สามารถ พรหมวรางกูรสามารถ เมฆะวิภาตสิทธิสม มุทธานุกูลวงศ์
สุกานดา บุณยธรรมิกสุชัญญ์ญา นรปฏิพัทธิ์สุธาทิพย์ สุนทรวรเชษฐ์
สุธีรา วีรกุลสุภาพ ไชยวิสุทธิกุลสุมาลี สุธีรธรรม
สุรพร ใจรักสุริยา บุญเจริญสุลักษณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
สุวรรณ อ่วมมีเพียรสุวิวัฒน์ วัฒนาพิริยะอมรสุเมธ องอาจ
หฤษฏ์ ภูมิดิษฐ์อภิชาติ สมุทคีรีอภิชิต ลิขิตลิ้มปรีชา
อภิญญา พรมานะสุขุมอภินันท์ ธีระนันทกุลอรชมัย ธีรลักษณ์
อรนุช ลาดพันนาอรรคพล วิมลพัชรอรวรรณ แดงบุญเรือง
อริชัย คำกองแก้วอริษา เกษมศุภการอรุณี นันทิวาส
อรุณี นันทิวาส/รูปภาพและไฟล์เสียงอรุษ โรจนานันท์อลิสา นานา
อังคณา พานประทีปอังคณา พานประทีป/รูปภาพและไฟล์เสียงอัมพร เบญจกุล
อัศวิน กมโลบลอิทธิพล มามีเกตุอิทธิพล มามีเกตุ/รูปภาพและไฟล์เสียง
อิศรา กิจนิตย์ชีว์อุดม สุนทรจามรเกรียงศักดิ์ เหรียญทอง
เบญจวรรณ วนิชจิวพันธ์เบญญาภา เพิ่มสุริยาเพ็ญนภัส เพิ่มสุริยา
เมทินี แก้วรัตนากรเรวดี เมียนเกิดเรวัติ ศิริสรรพ
เสริฐศิริ เสริฐศรีเสาวลักษณ์ แซ่จิวเหนือดวง ศรีสังข์
เอกชัย พงศ์สมัยเอ็มม่า โกลด์สมิธแวววิไล ถาวรนันท์
โกมล รักดีโกสินทร์ ชัชวาลนนท์โฆษิต กฤษตินันท์
โศภิตา รังสิโยทัยโสภิชา อุ่นสมัยโอม เปล่งขำ
ไกวัล วัฒนไกรไกวัล วัฒนไกร/รูปภาพและไฟล์เสียง
รับข้อมูลจาก "http://th.thaivoiceactor.wikia.com/wiki/Local_Sitemap"